Zapraszamy na warsztaty seminaryjne:

"Architektura drewniana a ekonomia społeczna, ZAGRODA CHŁOPSKA - niedoceniany potencjał"

25 czerwca, godz. 10:00

W sobotę 9 czerwca odbył się pogrzeb mjr Józefy Życińskiej. Spoczęła na cmentarzu w Bliżynie obok męża, zamordowanego w 1948 r. przez komunistycznych katów. Jego szczątków szukała przez całe życie. Dwa lata temu po odnalezieniu miejsca pochówku pochowano go uroczyście na bliżyńskim cmentarzu.

Uroczystość pogrzebu mjr Józefy Życińskiej w asyście wojskowej rozpoczęła się nabożeństwem w kościele św. Ludwika w Bliżynie. Trumnę umieszczoną na katafalku przykrył biało-czerwony sztandar ze znakiem Polski Walczącej. Leżała na niej czapka furażerka – charakterystyczny element munduru, w którym zmarła pojawiała się na wszystkich spotkaniach.

W homilii proboszcz parafii Stanisława Wlazło mówił, że Józefa Życińska swoją postawą, udowadniała, że można być Polakiem zawsze, nawet w zniewolonym kraju. Była osobą skromną, ale o niezwykłej sile woli. Pomimo ciężkich doświadczeń nigdy nie poddała się. Przetrwała dzięki miłości rodziny i wsparciu rodaków.

W trakcie nabożeństwa przedstawiciel Związku Strzeleckiego „Strzelec” przypomniał życiorys zmarłej. Mówiąc o jej zasługach dla utrwalania pamięci narodowej swoją wypowiedź zakończył słowami, którymi żegnamy największych Polaków zapisujących się w historii Polski i odchodzących na wieczną wartę – Chwała Bohaterom.

Następnie w kondukcie pogrzebowym z udziałem orkiestry, pocztów sztandarowych udano się na cmentarz. Tutaj pożegnano mjr Józefę Życińską. Żołnierze oddali salwę honorową, pochyliły się sztandary, złożono wieńce. W niebo popłynęła zagrana na trąbce nostalgiczna melodia.

W ostatniej drodze mjr Józefie Życińskiej towarzyszyła licznie zgromadzona rodzina, parlamentarzyści, przedstawiciele Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Wojska Polskiego, delegacje władz samorządowych, organizacji niepodległościowych, kombatanckich, strzeleckich, szkół, środowiska leśników, policji, okoliczni mieszkańcy.

W imieniu władz Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna udział w uroczystości wzięli Teresa Comber, Aleksander Ponikowski, Urszula i Mirosław Oettingen.

Pogrzeb był manifestacją patriotyczną, oddaniem szacunku postaci, która całe swoje życie poświęciła idei przywracania prawdy historycznej lat powojennej Polski.

                                                                                                        Urszula Oettingen

Fot. Urszula i Mirosław Oettingen

 

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" 2016 – 2022

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" informuje, o naborze wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na przedsięwzięcie:

 • I.10 Współpraca podmiotów z obszaru objętego LSR w ramach krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie świadczenia usług turystycznych lub w zakresie rozwijania rynków zbytu produktu lub usług lokalnych

Termin naboru wniosków: od 25 czerwca do 9 lipca 2018 roku

Plakat i program konferencji

 

 

                                              Ciebie jedną kocham, cudowna rodzinna ziemio.

                                               Bądź błogosławiona, stworzona dla nas,

                                               abyś wspierała dusz naszych słabość,

                                               abyś powiększała uczuć małość, piękna, dobra, umiłowana…

                                                              

                                                                                               Stefan Żeromski

Te słowa umieściła Barbara Wachowicz na początku swojej opowieści „Ciebie jedną kocham” poświęconej ziemi Stefana Żeromskiego.

Barbara Wachowicz urodziła się w1937 r. w Warszawie. Jest autorką książek, spektakli, wystaw, programów radiowych i telewizyjnych poświęconych pamięci wielkich Polaków. O swoich ulubionych bohaterach historycznych i literackich opowiadała posługując się piękną polszczyzną, co przyniosło jej w 2001 r. tytuł Mistrza Mowy Polskiej. Była też laureatką wielu nagród.

Mocno związana z regionem świętokrzyskim, od lat wracała na „Żeromszczyznę”. Pamiętamy jej zaangażowanie w walkę o Szkołę Podstawową imienia Stefana Żeromskiego w Mąchocicach - Scholasterii, starania o budowę dworu Stefana Żeromskiego w Ciekotach.

Uczestniczyła w wielu wydarzeniach poświęconych pamięci autora „Puszczy jodłowej”. W październiku 2014 r. była gościem w Psarach-Starej Wsi, gdzie wzięła udział w obchodach 150. rocznicy urodzin pisarza i odsłonięcia pomnika w miejscu budynku szkoły, do której w latach 1873-1874 uczęszczał Stefan Żeromski. Wtedy, jak zwykle, mówiła pięknie o Polsce i naszej Małej Ojczyźnie.

W dniu 7 czerwca 2018 r. odeszła wielka patriotka, propagatorka polskości. Miłość do kraju przekazywała swoim życiem i twórczością. Była wielką damą polskiej literatury. Zapamiętamy jej postać w fioletach, bo ten kolor był jej ulubionym.

W jednym z wywiadów mówiła: To jest Polska wspaniałych nauczycieli, ofiarnych lekarzy - i młodzieży - mądrej, wrażliwej, odpowiedzialnej. Mam szczęście cieszyć się przyjaźnią i współpracą młodych - od Zakopanego po Gdańsk i od Wrocławia po Białystok. To Oni odwołują się do Testamentu Krzysia Baczyńskiego, który zanim poległ na barykadach Powstania, rzucił przesłanie: "Trzeba nam teraz umierać, by Polska umiała znowu żyć". Oni wierzą, iż to marzenie o Polsce żyjącej, o ideale Polski godnej szacunku - spełnią. I ja tę wiarę podzielam.

                                                                                  

                                                                                                                                                                                               Urszula Oettingen

Na fot. Barbara Wachowicz podczas uroczystości w Psarach-Starej Wsi 12 października 2014 r., fot. Urszula OettingenW dniu 5 czerwca 2018 roku po długich staraniach Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba oraz Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego Jan Reklewski przed Notariuszem dokonali wymiany działek pod budowę ścieżki rowerowej na trasie Święta Katarzyna – Podgórze

Działki przeznaczone  do zmiany usytuowane są na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego wzdłuż drogi wojewódzkiej. Budowa bezpiecznej ścieżki rowerowej o długości 3,67 km ulokowanej za rowem oddzielającym ją od jezdni pozwoli połączyć dwie turystyczne miejscowości naszej gminy. Gmina Bodzentyn już w tym roku planuje rozpoczęcie prac nad tym strategicznym obiektem turystycznym dla naszej gminy i całego regionu świętokrzyskiego. Zadaniem ścieżki rowerowej jest przeniesienie ruchu rowerowego z bardzo intensywnie wykorzystanej przez samochody drogi wojewódzkiej nr 752. Zaprojektowana ścieżka rowerowa  połączy istniejący odcinek ścieżki rowerowej Górno – Święta Katarzyna  z budowaną ścieżką rowerową na będącej w przebudowie  drodze 752, na odcinku Podgórze – Bodzentyn. Inwestycja przyczyni się także do ochrony i zabezpieczenia cennych przyrodniczo siedlisk i gatunków  Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry PLH 260002, poprzez kompleksowe ukierunkowanie ruchu turystycznego. Wykonanie ścieżki  pieszo-rowerowej wraz z tablicami informacyjnymi omawiającymi walory przyrodnicze Parku, pozytywnie wpłynie również na propagowanie idei ochrony przyrody. W związku z powyższym Gmina Bodzentyn dokonała zamiany działek ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym.

Zamiana gruntów z Gminą Bodzentyn i wybudowanie na tych gruntach ścieżki rowerowej dodatkowo spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem mieszkańców, gdyż wychodzi to naprzeciw wieloletnim oczekiwaniom właścicieli gospodarstw agroturystycznych, przedsiębiorców regionu jak również przyjeżdżających w Góry Świętokrzyskie turystów. Nowa droga rowerowa będzie miała tym samym ogromne znaczenie stanowiąc element ciągu komunikacyjnego biegnącego  wokół terenów Świętokrzyskiego Parku Narodowego, w kierunku  Świętego Krzyża. Budowa tego długiego odcinka trasy rowerowej biegnącej przez bardzo atrakcyjne tereny Parku Narodowego wpisuje się w ogólną koncepcję rozwoju ruchu turystycznego w regionie. To całościowe podejście do problemów tras rowerowych pozwoli dzięki staraniom naszych władz rozwijać ruch turystyczny również poza głównym okresem turystycznym.

W ramach projektu wybudowana zostanie ścieżka o długości 3,67 km prowadząca przez teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 752 od Krajna przez Św. Katarzynę w kierunku Bodzentyna do Podgórza.

Projekt gminy Bodzentyn pn. „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zostanie dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020, działania 4.5 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo”.

Na podstawie zawartej pre-umowy gmina Bodzentyn ma przyznane dofinansowanie w wysokości 2 654 708,95 zł.

20180605 102426 001

Do piątku (15.06) do godziny 12:00 można się jeszcze zapisać na Rajd Rowerowy WYKUS 2018, który odbędzie się w dniu 16 czerwca 2018 r.

Serdecznie zapraszamy miłośników rowerów. Organizatorzy przygotowali dwie trasy: dla dorosłych i dzieci. 

Zapisy: http://www.wykus.pl/rajd/formularz-zgloszeniowy-rajdu-wykus-2018/ 

    Ja Tobie miłość złożyłam w darze,

  O droga Polsko, wyśniona wśród krat.

    I serce niosłam przed Twe ołtarze,

      Choć miałam tylko 18 lat.

    Józefa Życińska, „Moja ukochana Ojczyzno Polsko”

Mjr Józefa Życińska urodziła się w 1930 r. we wsi Wołów w gminie Bliżyn. W czasie II wojny światowej pomagała radzieckim więźniom niemieckiego obozu w Bliżynie. Służyła w oddziale Jana Piwnika „Ponurego”. W październiku 1943 roku złożyła przysięgę i dostała pseudonim „Zośka”. Jej mężem był Aleksander Życiński ps. "Wilczur”, żołnierz Armii Krajowej i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Po wojnie wspólnie działali w podziemiu antykomunistycznym.

W 1948 r. obydwoje dostali się w ręce Urzędu Bezpieczeństwa, byli przesłuchiwani i okrutnie torturowani. Aleksandra Życińskiego skazano trzykrotnie na karę śmierci i rozstrzelano w nieznanym miejscu.

Józefa Życińska skazana na siedem lat więzienia, w nim urodziła córkę. Ze względu na stan zdrowia zwolniono ją w 1950 r., ale codziennie musiała się meldować na posterunku milicji. Prześladowana, ostatecznie w 1990 r. uzyskała prawa kombatanckie.

Przez kilkadziesiąt lat szukała grobu pierwszego męża. Dopiero w 2015 r. udało się ustalić miejsce pochówku Aleksandra Życińskiego. Jego szczątku odnaleziono po 68 latach w bezimiennym grobie w Zgórsku pod Kielcami i pochowano uroczyście we wrześniu 2016 r. na cmentarzu w Bliżynie.

Józefa Życińska w 2017 roku została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Wcześniej otrzymała stopień majora Wojska Polskiego.

Mjr Józefa Życińska głosiła prawdę o Polsce, uczestniczyła w wielu uroczystościach patriotycznych. Stanowiła wzór przywiązania do narodowych dziejów, o których mówiła oddając hołd poległym za Polskę w latach II wojny światowej i czasach powojennych.

Kiedy od 2011 r. zaczęto obchodzić 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych zawsze była obecna na tych uroczystościach. W gminie Bodzentyn była głównym gościem obchodów w 2014 r. w Siekiernie i w 2016 r. w Leśnej.

Pogrzeb mjr Józefy Życińskiej odbędzie się w sobotę, 9 czerwca o godz. 11.00 w kościele św. Ludwika w Bliżynie.                    

Jej postać w wojskowym mundurze i to o co walczyła całe życie na zawsze pozostaną w naszej pamięci.                                                                                                                                                                                                                                       

Urszula Oettingen

Na fot. mjr Józefa Życińska podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca 2014 r. w Siekiernie-Podmieściu, fot. Urszula Oettingen

Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn razem z Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki serdecznie zapraszają wszystkie dzieci 10 czerwca od godziny 15:00 na DZIEŃ DZIECKA

Burmistrz Miasta i Gminy informuje o możliwości uczestnictwa w projekcie pn. "Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu". 

Wszystkie osoby w wieku 25 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie średnie) z terenu powiatów kieleckiego, koneckiego i skarżyskiego zapraszamy do udziału we współfinansowanym ze środków UE projekcie „Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu”. Oferujemy całkowicie darmowe szkolenia komputerowe oraz językowe (j. angielski), materiały szkoleniowe, a także możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabyte umiejętności.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej projektu: http://nowekwalifikacje.pretender.pl/ oraz pod adresem mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt skierowany jest do osób w trudnej sytuacji na rynku pracy - o niskim wykształceniu, a także osób niepełnosprawnych.

W dniu 03.06.2018 roku w miejscowości Psary-Podlesie odbyły się uroczystości poświęcone upamiętnieniu 75 rocznicy Pacyfikacji Podlesia, zorganizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi i Edukacji „Nasza Szkoła” w Psarach Starej Wsi przy współpracy z Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie oraz Szkołą Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi.

Do konkursu piękności zgłosiła się jedna z mieszkanek gminy Bodzentyn, Aleksandra Białek. W związku z tym, iż w konkursie liczy się każdy głos zachęcamy Państwa do pomocy naszej krajance. 

Aleksandra Białek, 18-letnia mieszkanka Podgórza. Na co dzień chodzi do szkoły im. Mikołaja Kopernika w Kielcach, kształci się w kierunku Technika Organizacji Reklamy.

Harcerska Wiosna Kulturalna, czyli Wojewódzkie Przeglądy Muzyczne, została po raz kolejny zorganizowana przez ZHP Chorągiew Kielecką oraz Dom Kultury „Białogon”.W tym roku zmagania konkursowe odbyły się 11 maja i przyciągnęły do Kielc wielu młodych i zdolnych wykonawców z całego województwa. Nasze Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki reprezentowały trzy dziewczyny: Julia Skrzeczyna, Natalia Pepaś, Weronika Winiarska, które w przeglądzie powiatowym zajęły całe podium. 11 maja 2018 r. rywalizowały w Kat. IX (soliści gimnazjum-liceum reprezentujący placówki kultury). Tu również zaprezentowały się na najwyższym poziomie. I miejsce wyśpiewała Julia Skrzeczyna, a wyróżnienie Natalia Pepaś. Julia Skrzeczyna otrzymała również nominację do udziału w Koncercie „Gospodarze-Gościom” 45.Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej 2018. 14 lipca wystąpi w Amfiteatrze Kadzielnia.

/Opiekun artystyczny Maria Joanna Paluch

W dniu 5 czerwca na Rynku Górnym w Bodzentynie, odbyło się uroczyste przekazanie niezbędnego do ratowania życia i zdrowia wyposażenia. Sprzętem obdarowane zostały trzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie naszej gminy. W uroczystości uczestniczył Senator Krzysztof Słoń, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn – Dariusz Skiba, Komendant gminny Marek Białek, Prezesi oraz członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych z Bodzentyna, Psar Starej Wsi oraz Wzdołu Rządowego.

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Bodzentynie została obdarowana w : Torbę ratownicza PSP R1 – „walizkowa”, kpl. z szynami Kramera i deską ortopedyczną – 1 szt. Zakupioną za kwotę 5470,01 zł brutto
 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Psarach Starej Wsi - Torba ratownicza OSP R1- zgodna z normą – 1szt.- za kwotę 980,00 zł brutto
 3. Ochotnicza Straża Pożarna we Wzdole Rządowym - Defibrylator : AED, funkcją interaktywnej pomocy w RKO, odporność na zawilgocenie min: IP54, żywotność baterii, tryb pediatryczny –1 szt. oraz Średni zestaw hydrauliczny: w skład zestawu wchodzą - pompa/agregat hydrauliczny, nożyce hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy, przewody hydrauliczne zasilające - 1 szt. za łączna kwotę 70 980,00 zł brutto.

Jak mówi Burmistrz Miasta i Gminy Dariusz Skiba: - Na bezpieczeństwie mieszkańców nie można oszczędzać, dlatego staramy się możliwie jak najwięcej wspomagać finansowo naszych strażaków. Oprócz bieżących wydatków wynikających z ustawowego obowiązku finansowania straży pożarnych, pozyskujemy także zewnętrzne środki finansowe.

Inwestycja realizowana jest w ramach Programu I Priorytetu III B "Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom  oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem" Całość inwestycji wyniosła 77 600,00 PLN.

Wkład własny Gminy Bodzentyn wynosi 1% całości inwestycji.

Sołtysi z terenu Gminy Bodzentyn

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn  informuje że :

Szacowania szkód łowieckich, a także ustalenia wysokości odszkodowania - w przypadku ich wystąpienia na terenie Gminy Bodzentyn – zgodnie z ww. ustawą, dokonuje Zespół składający się z:

1) przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zwanego dalej "przedstawicielem gminy", którym jest: SOŁTYS danej jednostki pomocniczej – sołectwa, na którym wystąpiły szkody łowieckie;

2) przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;

3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

 

Podstawowe informacje dotyczące szacowania szkód łowieckich:

 1. Szacowanie szkody składa się z oględzin oraz szacowania ostatecznego.
  (W przypadku szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się wyłącznie szacowania ostatecznego.).
 2. Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.
 3. Oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
 4. O terminie dokonania oględzin, przedstawiciel gminy zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku.
 5. Niezwłocznie po zakończeniu oględzin sporządza się protokół do którego każda ze stron ma prawo wnieść zastrzeżenia.
 6. Szacowania ostatecznego dokonuje się najpóźniej w dzień sprzętu, przed dokonaniem sprzętu uszkodzonej uprawy, a w przypadkach szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się wyłącznie szacowania ostatecznego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
 7. O terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy właściciel albo posiadacz gruntów rolnych jest obowiązany powiadomić organ wykonawczy gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, w formie pisemnej, w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem.
 8. O terminie dokonania szacowania ostatecznego szkody przedstawiciel gminy zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania informacji, a w przypadkach szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód
  w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie pastwisk w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku.
 9. Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego
  w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.
 10. Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE WYSTĄPIENIA SZKODY. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.
 11. Oględzin lub szacowania ostatecznego, dokonuje się niezwłocznie, nie później niż
  w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 12. Decyzja, wydawana jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołów,
  o których i jest ostateczna.
 13. Wypłata odszkodowania, następuje ze środków dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Właściciel albo posiadacz gruntów rolnych, na których zostały wyrządzone szkody, a także dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego niezadowolony
  z decyzji, może, w terminie trzech miesięcy od dnia jej doręczenia, wnieść powództwo do sądu właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Druki wniosków, protokołów oględzin, protokołów szacowania ostatecznego oraz szczegółowe informacje  dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn, pokój nr 1, P. Hubert Jędrzejczyk , w godzinach  pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn  www.bodzentyn.pl

 

 

 

 

 

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS