W dniu 29 listopada 2017r. zgodnie z  Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn Nr 85/2017 z dnia 29 września 2017r., w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń obronnych, po opracowaniu wymaganej dokumentacji przeprowadzono GMINNE ĆWICZENIE OBRONNE na temat :

„OSIĄGANIE STANU GOTOWOŚCI OBRONNEJ CZASU KRYZYSU W GMINIE W TYM PRAKTYCZNE ROZWINIĘCIE AKCJI KURIERSKIEJ SIŁAMI BURMISTRZA MIASTA I GMINY”.

W ćwiczeniu udział wzięli : Burmistrz Miasta i Gminy, Sekretarz Miasta i Gminy, Skarbnik MiG, Kierownicy Referatów UMiG, z-ca Kierownika USC, Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych podległych Burmistrzowi, Obsada personalna Stałego Dyżuru, Obsada MGZZK, Obsada Akcji Kurierskiej, Komendant Miejsko-Gminny Związku OSP RP, Komendant Komisariatu Policji w Bodzentynie, pracownicy Urzędu przydzieleni do poszczególnych zespołów funkcyjnych.

Celem Ćwiczenia było :

  • Ugruntowanie wiedzy o istocie wyższych stanów gotowości obronnej państwa

     sposobach realizacji zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony  

     cywilnej,

  • Wyrobienie i utrwalenie w uczestnikach ćwiczenia umiejętności i nawyków działania zespołowego, w ramach określonych zespołów funkcjonalnych, na rzecz skutecznego kierowania podległymi zespołami i komórkami organizacyjnymi,
  • Zgrywanie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w wykonywaniu zadań wynikających z wprowadzenia stanu gotowości obronnej czasu kryzysu (w tym sprawdzenie sprawności rozwinięcia stałego dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy),
  • Doskonalenie funkcyjnych akcji kurierskiej (kurierów-łączników, kurierów wykonawców i kurierów) w wykonywaniu zadań na określonych funkcjach (trening praktyczny).

W godz. 7.00 – 12.00 odbyły się 2 pierwsze fazy ćwiczenia. W pierwszej kolejności zgodnie z założeniem przyjmującym wprowadzenie stanu gotowości obronnej czasu kryzysu dokonano uruchomienia Stałego Dyżuru i rozwinięcie Miejsko-Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Następnie pracownik ds. Obronnych przedstawił informację na temat wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej i zasadach realizacji zadań w poszczególnych stanach gotowości obronnej.

Przeprowadzono odprawę informacyjną podczas której przedstawiona została ogólna sytuacja wynikająca ze scenariusza ćwiczenia. Poszczególne osoby funkcyjne udzielały informacji zgodnie z planem przeprowadzenia odprawy i zakresem swych kompetencji. Po odprawie informacyjnej był czas na przygotowanie danych do wypracowania decyzji burmistrza. Następnie odbyła się odprawa decyzyjna na której nastąpiło złożenie meldunków przez kierowników podległych komórek i jednostek organizacyjnych o realizacji zadań w czasie gotowości obronnej czasu kryzysu.

Po zakończeniu odprawy decyzyjnej ogłoszony został zamiar burmistrza o realizacji zadań w celu zapewnienia bezpieczeństwa, porządku publicznego i realizacji zadań obronnych wynikających z konieczności rozwinięcia Akcji Kurierskiej na terenie gminy Bodzentyn w czasie gotowości obronnej czasu kryzysu.          

Po części teoretycznej przystąpiono do trzeciej fazy ćwiczenia - przeprowadzenia części praktycznej. W godz. 12.00 – 16.00 kontynuowano działanie Stałego Dyżuru i obieg informacji po otrzymaniu poszczególnych sygnałów a także, zrealizowano epizod praktyczny polegający na rozwinięciu i prowadzeniu Akcji Kurierskiej. Epizod praktyczny został ograniczony do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie. W czasie ćwiczenia przetrenowano prowadzenie Akcji Kurierskiej Burmistrza od chwili otrzymania hasła o uruchomieniu AK do hasła o zakończeniu Akcji Kurierskiej.

W ćwiczeniu udział wzięło łącznie 47 osób, zakładane cele zostały osiągnięte.

 

(-) Adam Kręcisz
Inspektor ds. Obronnych, Obrony Cywilnej,
Zarządzania Kryzysowego oraz Informacji Niejawnych
Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie

 

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA