Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn informuje, że Stowarzyszenie Integracja i Rozwój z Kielc oraz Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży ze Staszowa zapraszaj wszystkie grupy nieformalne oraz młode organizacje pozarządowe do składania wniosków w ramach projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych”.

Celem projektu jest finansowe wsparcie inicjatyw lokalnych poprzez przekazywanie mikrodotacji w wysokości do 5 000 zł. Projekt stanowi kontynuację działań regrantingowych wzmacniających oddolne inicjatywy lokalne realizowanych przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój na lata 2014 – 2016 na terenie województwa świętokrzyskiego.  

W ramach projektu przewidziane są dwa nabory:

I nabór prowadzony będzie w okresie 26.06-07.07.2017 r., a alokacja w ramach tego naboru wyniesie minimalne 180 000,00 zł.

II nabór prowadzony będzie we wrześniu 2017 r., a dotyczył będzie tylko tych obszarów, w których jednostki samorządu terytorialnego wyrażą gotowość do partycypacji finansowej w kosztach projektu poprzez przekazanie środków samorządowych na finansowanie w 50% kosztów inicjatyw lokalnych.

Schemat ścieżki dofinansowania oraz przykład montażu finansowego w ramach II naboru (plik)

Projekt „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – II edycja” jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Wszelkie informacje na temat możliwość uczestnictwa w projekcie oraz zasad przyznawania mikrodotacji dostępne są na stronie internetowej www.fio.sir.com.pl oraz w biurach projektu (osoby do kontaktu z ramienia ww. Stowarzyszenia: Paweł Cycuła, Izabela Kieres – Gałęziowska – tel. (41) 631 04 92 wew. 22, 20, z ramienia Fundacji: Anna Bańka tel.: 798 050 904.

W projekcie zaplanowane jest wsparcie w postaci:

– wypłaty mikrodotacji na realizację inicjatyw oddolnych;
– działań szkoleniowych i animacyjnych służących wsparciu w zakresie ubiegania się i rozliczenia mikrograntów.

O mikrogranty może się ubiegać:

a) Grupa nieformalna, spełniająca następujące warunki:

– musi ją tworzyć minimum trzy osoby wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego;
– nie może posiadać osobowości prawnej;
– członkowie grupy nieformalnej muszą zamieszkiwać (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa świętokrzyskiego.

b) Młoda organizacja pozarządowa, która musi spełniać następujące warunki:

– być wpisana do KRS nie wcześniej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o mikrodotację;
– roczny budżet takiej organizacji nie może przekraczać 25 tys. zł;
– posiadać siedzibę, filę, oddział na terenie województwa świętokrzyskiego, co będzie potwierdzone wpisem w KRS;
– nie zalegać z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, PFRON lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami;
– wydatki zaplanowane we wniosku o mikrodotację nie mogą być objęte podwójnym finansowaniem, to znaczy ich finansowaniem lub refundacją w ramach składanego wniosku oraz równocześnie w ramach innych środków publicznych lub innych wspólnotowych instrumentów finansowych.

c) Grupa samopomocowa, czyli dobrowolny zespół osób, którego aktywne działanie jest skierowane na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków.

– Jeśli grupa samopomocowa nie posiada osobowości prawnej i w jej skład wchodzą minimum 3 osoby, wówczas wsparcie przysługuje jej na zasadach przewidzianych w projekcie jak dla grup nieformalnych. Co ważne, działania tej grupy muszą mieścić się w sferze pożytku publicznego.
– Jeśli grupa samopomocowa posiada osobowość prawną i spełnia warunki określone dla organizacji pozarządowej, to wówczas przysługuje jej wsparcie określone na zasadach określonych w projekcie dla organizacji pozarządowej.

d) Grupę nieformalna w porozumieniu z organizacją pozarządową lub innym, posiadającym osobowość prawną, podmiotem uprawnionym do aplikowania o środki w ramach FIO,

– podmiotami uprawnionymi do aplikowania o środki w ramach FIO (a tym samym mogącym wesprzeć grupę nieformalną) są:

  1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze,  izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe;
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  4. spółdzielnie socjalne;
  5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

– podmiot wpierający grupę nieformalną musi posiadać siedzibę, filę, oddział na terenie województwa świętokrzyskiego.
– na podmiocie wspierającym grupę nieformalną spoczywać będzie rozliczenie mikrodotacji uzyskanej przez tą grupę na działania zaplanowane we wniosku o mikrodotację.

 

Dokumenty rekrutacyjne:

1. Regulamin FIO

2. Instrukcja wypełnienia wniosku (wraz z kartą oceny formalno-merytorycznej)

3. Formularz wniosku wersja dla grup nieformalnych

4. Formularz wniosku wersja dla organizacji pozarządowych

 

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA