W Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie, odbyły się dwie sesje Rady Miejskiej. Na pierwszej z nich Radni podjęli uchwały w sprawie:

  • uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Bodzentyn,
  • określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania,
  • zmian w budżecie gminy na rok 2016,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzentyn na lata 2016-2029,
  • uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Bodzentyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017,
  • powierzenia spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Gminy Bodzentyn z zakresu usług związanych z zaopatrywaniem mieszkańców Gminy Bodzentyn w wodę oraz odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Na drugiej sesji  Radni podjęli dwie uchwały. Pierwsza dotyczyła wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Spółka z o. o.” z siedzibą w Bodzentynie, w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) i objęcia nowych udziałów, z kolei druga uchwała dotyczyła nadania Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzentynie imienia Adeli Nawrot.

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA