W dniu dzisiejszym w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie została podpisana umowa, pomiędzy Gminą Bodzentyn reprezentowaną przez Burmistrza Dariusza Skibę w obecności Skarbnika Artura Nadolnego, a  wykonawcą SCHWANDER POLSKA Sp. z o.o. Spółka komandytowa reprezentowaną przez Prezesa zarządu Stanisława Malinowskiego, na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Święta Katarzyna - budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Święta Katarzyna” na kwotę 6.339.854,12 zł brutto.

Zadanie polega na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w technologii MBR HYBRYD. Biologiczne Reaktory Membranowe (MBR) to aktualnie najbardziej nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się technologia oczyszczania ścieków z wykorzystaniem osadu czynnego.

Inwestycja jest współfinansowana z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, działanie 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”. Całkowita wartość projektu to 6.549.569,12 zł w tym kwota dofinansowania 4 179 879,98 zł , co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych.

Celem realizacji projektu jest ochrona środowiska naturalnego, poprawa warunków higieniczno-sanitarnych poprzez zmniejszenie awaryjności oczyszczalni oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, mieszkaniowej, rekreacyjnej w miejscowości Święta Katarzyna.

Zadanie zostanie zrealizowane do grudnia br.

 

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA